اصغریون | پرتال

اصغریون

اصغریون | پرتال

بخش ایزاین آرتیکل

آرشیو
اسکی برای غنی و مشهور

اسکی برای غنی و مشهور


عکاسان دنبال افراد مشهور هر جایی که آنها بروید، از فروشگاه مواد غذایی و سالن ناخن به یک باشگاه شبانه و دفتر حتی دکتر. اما از کجا مشهور به زمانی که آنها به دنبال ضربه زدن به دامنه؟ با صدها نفر از اسکی واقع در سراسر جهان، نگاه ثروتمند و مشهور برای رفتن به استراحتگاه […]